DR/BDR valprocess

I tidigare avsnitt har vi utforskat den standardprocessen för att välja DR/BDR i ett OSPF multiaccess-nätverk. I denna process tilldelas alla OSPF-aktiverade routrar prioritet 1 som standard, och därmed används den högsta router-ID för att välja DR/BDR. Nu ska vi fördjupa oss i denna DR/BDR valprocess och studera vad som händer med valet när det inträffar förändringar. Först ska vi besvara följande fråga:

Hur väljs DR och BDR?

Beslutet baseras på följande kriterier, i sekventiell ordning:

  1. Routrarna i nätverket utser routern med högsta interface-prioritet som DR. Routern med näst högsta interface-prioritet väljs som BDR. Prioriteten kan konfigureras till vilket nummer som helst mellan 0 – 255. Om interface-prioriteten är inställd på 0 kan inte detta interface väljas som varken DR eller BDR. Standard prioritet för multiaccess-broadcast-interface är 1. Därför, om inte annat konfigurerats, har alla routrar samma prioritet och måste förlita sig på en annan metod för att bryta eventuell jämvikt under DR/BDR-valet.
  2. Om interface-prioriteterna är lika väljs routern med högsta router-ID som DR. Routern med näst högsta router-ID blir BDR.

Kom ihåg att router-ID bestäms på ett av följande tre sätt, i sekventiell ordning:

  1. Manuellt konfigurering av router-ID
  2. Om inga router-ID är konfigurerade bestäms router-ID av den högsta IPv4-adressen för loopback-interface.
  3. Om inga loopback-interface är konfigurerade bestäms router-ID av den högsta aktiva IPv4-adressen.

OSPFv2 Multiaccess referens topologi

Vi startar med figuren där alla Ethernet-routrar har en standard prioritet på 1. Därför används router-ID för att välja DR och BDR enligt de angivna urvalskriterierna. R3 med det högsta router-ID blir DR och R2, med det näst högsta router-ID, blir BDR.

DR- och BDR valprocessen börjar så snart den första routern med ett OSPF-aktiverat interface är aktiv på det multiaccess-nätverket. Detta kan hända när de OSPF-routrarna startas eller när OSPF aktiveras på interfacet. Valet tar bara några få sekunder. Om alla routrar på det multiaccess-nätverket inte har startat klart är det möjligt att en router med ett lägre router-ID blir DR.

DR- och BDR-valet sker inte automatiskt även om en ny router med högre prioritet eller högre router-ID läggs till i det multiaccess-nätverk där en DR och en BDR redan har valts. Detta beror på att dessa roller redan är tilldelade. Att lägga till en ny router initierar inte en ny valprocess.

DR-fel och återhämtning

Efter att DR har valts förblir det DR tills en av följande händelser inträffar:

  • DR slutar fungera
  • OSPF-processen på DR misslyckas eller stoppas.
  • Multiaccess-interfacet på DR router slutar fungerar eller stängs av.

Om DR routern slutar fungera befordras BDR automatiskt till DR-rollen. Detta sker även om en annan DROTHER router med högre prioritet eller router-ID läggs till i nätverket efter den initiala DR/BDR-valet. Dock, efter att en BDR har befordrats till DR, sker en ny BDR-valprocess och den DROTHER routern med högst prioritet eller router-ID väljs som den nya BDR.

Det är precis det som händer när routern R3 slutar fungera.

I det här nya scenariot upphör den nuvarande DR (R3) att fungera, vilket leder till en förändring i det multiaccess-nätverket. Den förvalda BDR-enheten (R2) tar då över rollen som DR. Efter detta genomförs en ny valprocess för att utse en ny BDR. Eftersom R1 är den enda återstående DROTHER-enheten, väljs den som BDR.

Efter några minuter återansluter sig R3 tillbaka till det multiaccess-nätverket och tilldelas rollen som DROTHER eftersom både DR och BDR redan har valts och är aktiva.

En ny OSPF-router läggs till

I detta scenario ansluts en ny router (R4) med ett högre router-ID till nätverket. DR (R2) och BDR (R1) behåller sina roller och R4 tilldelas automatiskt rollen som DROTHER.

Slutligen sker en ny ändring i det multiaccess-nätverket vi studerar när R2 (DR) slutar fungera. I det här scenariot tar BDR (R1) automatiskt över rollen som DR och därefter i en ny valprocess blir R4 den nya BDR eftersom den har högre router-ID.